Kalimat Administratie respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Kalimat Administratie de plicht om haar klanten op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Kalimat Administratie worden verwerkt.

Verwerken persoonsgegevens

Wanneer u client wordt van Kalimat Administratie, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Kalimat Administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

De persoonsgegevens die Kalimat Administratie gebruikt en het doel van het gebruik

Kalimat Administratie verzamelt uw naam geboortedatum, fiscaalnummer, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • onze dienstverlening te kunnen leveren
 • administratie te kunnen voeren
 • belastingzaken te kunnen regelen

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Kalimat Administratie verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Kalimat Administratie, tenzij

 • dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een door u gegeven opdracht of
 • dit verplicht is middels een wettelijk voorschrift.

Geheimhouding

 • Kalimat Administratie verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de wet en dit reglement.
 • Uw persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden ingezien door Kalimat Administratie, tenzij anders bepaald in het reglement. Uw persoonsgegevens zijn door Kalimat Administratie beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Bewaartermijn

 • Kalimat Administratie bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.

De Beveiliging

 • Kalimat Administratie heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem.
 • Kalimat Administratie heeft een geheimhoudingsplicht t.a.v. persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bijhouden van een correcte administratie.

Uw rechten

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Het recht op inzage van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens, indien dat nodig mocht zijn.

Aan het recht tot (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven en na overleg met Kalimat Administratie.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email aangeven: info@kalimatadministratie.nl

Website

Kalimat Administratie respecteert de privacy van alle gebruikers van onze diensten en website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Mocht u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen, op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u per email contact met ons opnemen: info@kalimatadministratie.nl

Privacyreglement Kalimat Administratie versie mei 2018
© copywright Kalimat Administratie v.o.f.